This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.

Does Html Agility Pack supports XPath 2.0?

Topics: User Forum
Nov 25, 2013 at 2:20 PM
Does Html Agility Pack supports XPath 2.0?
Feb 28, 2015 at 5:06 PM
I have the same question.
Sep 9, 2016 at 1:53 PM
Same question for me. Nobody for response ?

Thanks by advance
Sep 15, 2016 at 5:40 PM
Thank for sharing
Tôi là chủ công ty dịch vụ thiết kế web shop chuyên về thiet ke web ban hang online và thương mại điện tử tại hà nội chúng tôi luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên đầu tiên đó cũng chính là lý do dich vu thiet ke web của chúng tôi ngày càng phát triển, đưa công ty thiết kế web tại hà nội lên một tầm cao mới sánh sang với các công ty nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực thiết kế web du lịch chuyên nghiệp và thiết kế web doanh nghiệp